Kysymys huomautus- kirjemenettelystä

Etusivu,Uutisvirta,Yleinen

Kysymys huomautus- kirjemenettelystä

Kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd) kysyy hallitukselta, missä viipyy edellisellä vaalikaudella jo kertaalleen annettu lakiesitys huomautuskirjemenettelystä. Edellisen hallituksen esitys 235/2010 raukesi, koska sitä ei edellinen eduskunta ehtinyt käsitellä. Asiasta on myös kirjaus nykyisen hallituksen ohjelmassa.

– Mielestäni laittomat palvelut hidastavat laillisen markkinan kehitystä ja näivettävät kotimaista äänitetuotantoa, perustelee Kymäläinen

– Laittomien palveluiden käyttöä voidaan vähentää lainsäädäntöä kehittämällä, jotta tarpeettomilta ylilyönneiltä vältyttäisiin. Ja viranomaisilla olisi hyvä työkalu puuttua väärinkäytöksiin.  Mutta missä viipyy esitys? Kysyy Suna Kymäläinen.

KIRJALLINEN KYSYMYS

Huomautuskirjemenettelystä

Eduskunnan puhemiehelle

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tekijänoikeus-lain 60 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamisesta vuonna 2010 raukesivat. Esityksessä ehdotettiin muutettaviksi tekijänoikeuslain 60 a §:ää ja sähköisen viestinnän tietosuojalakia.

Ehdotuksella oli tarkoitus vahvistaa ja monipuolistaa luovien sisältöjen luvattoman verkkojakelun vähentämiseen tähtääviä keinoja parantamalla teleliittymien yhteystietojen säilymistä sekä säätämällä tuomioistuinmenettelyn vaihtoehdoksi mahdollisuuden lähettää ilmoitus mahdolliselle tekijänoikeuksien loukkaajalle.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n säännöstä, jonka mukaan tekijällä on oikeus tuomioistuimen määräyksellä saada teleyritykseltä tekijänoikeuden loukkaukseen käytettävän teleliittymän yhteystiedot, ehdotetaan täydennettäväksi siten, että asian ollessa vireillä tuomioistuin voisi velvoittaa teleyrityksen luovuttamaan yhteystiedot tuomioistuimelle. Jos tietojen luovuttamismääräykselle laissa säädetyt edellytykset täyttyvät, tuomioistuimen tulisi luovuttaa hallussaan olevat teleyritykseltä saamansa tiedot edelleen hakijalle.

Muutoksella parannettaisiin yhteystietojen säilymistä ja varmistettaisiin, että tuomioistuimen määräyksen täytäntöönpano ei esty sen vuoksi, että tiedot ovat hävinneet teleyrityksen järjestelmistä määräyksen antamisen jälkeen.

Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin ehdotettavalla muutoksella mahdollistettaisiin se, että teleyritys toimittaisi liittymänhaltijalle tekijänoikeuden yhteishallinnointijärjestön tai muun ammattimaista tekijänoikeuksien valvontaa harjoittavan organisaation lähettämän ilmoituksen. Laissa myös sallittaisiin tätä varten tapahtuva tunnistamistietojen käsittely. Teleyrityksellä olisi velvollisuus välittää liittymänhaltijalle yhteishallinnointijärjestön tai tekijänoikeuksien valvontaorganisaation toimittama määrämuotoinen ilmoitus. Ehdotettavalla menettelyllä varmistettaisiin ilmoituksen perille meno siten, että tieto liittymänhaltijan henkilöllisyydestä säilyy teleyrityksellä eikä sitä paljasteta ilmoituksen lähettäjälle.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Koska ennen eduskuntavaaleja tätä sinällään hyvää esitystä ei ehditty käsitellä ja nykyisessäkin hallitusohjelmassa aiheesta on kirjaus, kysynkin: Missä viipyy hallituksen uusi esitys huomautuskirjemenettelyksi?

Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012

Suna Kymäläinen /sd