101 allekirjoitti Kymäläisen lakialoitteen

Etusivu,Kirjoituksia

Suna Kymäläisen lakialoitteen sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:n muuttamiseksi allekirjoitti 101 kansanedustajaa – myös väkivallan uhka oikeuttaisi erityispäivärahaan

Kansanedustaja Suna Kymäläisen (sd) lakialoitteen sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:n muuttamiseksi allekirjoitti 101 kansanedustajaa. Näin aloite sai taakseen eduskunnan enemmistön. Aloite laajentaa raskaana olevien oikeutta erityispäivärahaan myös tavanomaista korkeamman väkivallan uhkan tilanteissa.

-Muutos on tärkeä, koska selkeä kirjaus on puuttunut laista. Se on asettanut äidit eriarvoiseen asemaan. Toisaalla päätöksissä on huomioitu myös väkivallan uhka, toisaalla taas ei. Tämä antaisi kaikille tasa-arvoisen aseman odotukseen, perusteli ruokolahtelaisedustaja Kymäläinen aloitettaan.

LAKIALOITE

sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnalle

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaan erityisäitiysrahaa maksetaan ajalta, jonka vakuutettu on työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvän vaaratekijän vuoksi estynyt tekemästä työtään.

Tällä hetkellä laki oikeuttaa erityisäitiysrahan myöntämisen tapauksissa, joissa työhön liittyy kemiallinen aine, säteily, tarttuva tauti taikka muu vastaava seikka joka vaarantaa odottavan tai sikiön terveyden edellä mainituissa tilanteissa.

Päivittäin Suomessa työskentelee erityisesti naisvaltaisilla aloilla ihmisiä, jotka joutuvat työssään satunnaisen tai jopa jatkuvan väkivallan kohteeksi heistä itsestään riippumattomista syistä. Esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisten ihmisten hoitokeskuksissa hoivatyön ammattilaisiin kohdistuu tavanomaista korkeampi fyysisen väkivallan uhka. Kyseisissä laitoksissa arki pyritään pitämään mahdollisimman tasaisena ja rauhallisena sekä potentiaalisesti väkivaltaiset tilanteet ennakoimaan etukäteen, mutta silti päivittäin tulee yllättäviäkin tilanteita joissa asiakas pitää rauhoittaa kiinni pitämällä. Jotta tilanne saataisiin pidettyä mahdollisimman turvallisena kaikille, tarvitaan rauhoittamistilanteisiin kerrallaan jopa 3-5 ihmistä ja silti kiinnipitäjään saattaa kohdistua potilaan toimesta lyöntejä tai potkuja. Kiinnipitotilanteiden lisäksi asiakkaat saattavat kohdistaa yllättävää aggressiivista käytöstä potkujen ja lyöntien muodossa myös yksittäiseen hoitajaan.

Vastaavia esimerkkejä löytyy myös muun muassa mielenterveysyksiköiden puolelta. Väkivaltaan johtavat tilanteet ovat usein niin yllättäviä, että mahdollisuutta tilanteesta vetäytymiseen ajoissa ei ole. Usein yksiköt ovat myös niin pieniä, että työnantajalla ei ole mahdollisuutta ohjata raskaana olevaa tehtäviin, joissa tätä uhkaa ei olisi. Voimassa olevan lääketieteellisen tiedon mukaan erityisesti raskausviikon 24 jälkeen kova suoraan kohtuun kohdistuva isku voi aiheuttaa pysyviä vaurioita niin istukkaan kuin sikiöönkin.  Tästä syystä hallituksen tulisi ryhtyä toimenpiteisiin, jotta tavanomaista korkeamman väkivallan uhan alla työskentelevillä naisilla on mahdollisuus sikiön ja oman terveytensä suojelemiseksi saada erityisäitiysrahaa silloin, kun työnantajalla ei ole osoittaa vastaavia muita tehtäviä, joissa väkivallan uhka on suljettu pois.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta hyväksyy seuraavan lakiehdotuksen:

Laki

sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:n muuttamisesta

 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 21. joulukuuta 2004 annetun sairausvakuutuslain 9 luvun 4 §:ää, sellaisena kuin se on laissa 766/2011, seuraavasti:

4 §

Erityisäitiysraha

Raskaana olevalla vakuutetulla, joka on ansiotyössä tai omassa työssä lukuun ottamatta omassa kotitaloudessa tehtävää työtä, on oikeus erityisäitiysrahaan, jos hänen työtehtäviinsä tai työoloihinsa liittyvä kemiallinen aine, säteily tai tarttuva tauti, taikka tavanomaista korkeampi väkivallan uhka tai(poist.) muu vastaava seikka vaarantaa hänen tai sikiön terveyden. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, milloin vakuutetun työtehtävien tai työpaikan olosuhteiden voidaan arvioida vaarantavan vakuutetun tai sikiön terveyden edellä mainituissa tilanteissa, sekä siitä, mitä selvityksiä vakuutetun on esitettävä haettaessa erityisäitiysrahaa.

(2.  ja 3. mom kuten laissa)