SDP:n Kymäläinen jättää uuden lakialoitteen ulkomaisten kiinteistökauppojen rajoittamisesta

Ajankohtaista,Etusivu,Yleinen

Liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Suna Kymäläinen (sd.) on tänään jättänyt eduskunnalle lakialoitteen laiksi EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten henkilöiden ja yhteisöjen kiinteistönhankinnasta. Aloitteen mukaisesti EU- ja EFTA-maiden ulkopuolisten tahojen kiinteistönhankinta asetettaisiin luvanvaraiseksi siten, että kiinteistönhankintaa koskevan luvan myöntäisi alueellinen ELY-keskus. Lupahakemukset jaettaisiin viiteen ryhmään kiinteistön luonteen ja käyttötarkoituksen mukaan riippuen siitä, onko kyse esimerkiksi rajavyöhykkeestä, vapaa-ajanasumisesta tai metsäalueesta.

– Vaikka vuoden 2020 alusta astui voimaan lakimuutos EU- ja ETA-alueiden ulkopuolisten henkilöiden kiinteistökauppojen luvanvaraisuudesta sekä valtion etuosto- ja pakkolunastusoikeudesta, valtion mahdollisuudet evätä kiinteistökauppoja esimerkiksi kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien vuoksi ovat edelleen rajalliset. Tähän myös puolustusministeriö on kiinnittänyt huomiota selvityksessään uuden lainsäädännön toimivuudesta. Lisäksi pakkolunastus on keinona hallinnollisesti raskas ja kallis. Nykyjärjestelmä ei siis ole aukoton, vaan siinä on kehitettävää. Itse näen parhaana ja hallinnollisesti selkeimpänä ratkaisuna paluun vuosituhannen vaihteessa kumottuun luvanvaraisuuslainsäädäntöön. Siitä tässä lakialoitteessa on kyse, Kymäläinen kertoo.

Kymäläinen on pitänyt esillä huolta EU- ja EFTA-valtioiden ulkopuolisten kansalaisten ja yhteisöjen kiinteistökaupoista Suomessa jo ajoista ennen kansanedustajauraansa. Kymäläinen on aiemmin jättänyt eduskunnalle lakialoitteen kiinteistökauppojen rajoittamiseksi. Lakivaliokunta päätyi sittemmin käsittelyssään hylkäämään aloitteen.

– Nykyinen maailmanpoliittinen tilanne on jälleen pelottavalla tavalla nostanut pintaan huolen erityisesti venäläisten maanomistusten lisääntymisestä Suomessa, etenkin Etelä-Karjalassa ja Etelä-Savossa. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että huolehdimme kansallisesta turvallisuudestamme sekä huoltovarmuudestamme kaikin mahdollisin keinoin. Kyse ei myöskään ole pelkästään strategisesti tärkeistä alueista vaan huolta aiheuttavat myöskin maatalousmaiden, metsien, pohjavesialueiden ynnä muiden mahdolliset siirtymiset EU:n ulkopuoliseen omistukseen, Kymäläinen muistuttaa.